Simondou
Home Products

Simondou Black Tea (50TB)

RA Certified Pure Ceylon Black Tea.

Simondou

Energize

Simondou

Tea Bags

50

In a pack

Product Feature

Description

RA Certified Pure Ceylon Black Tea.

Available Packages

Packets
225g, 450g, 300g
SimondouHow to Brew
Simondou
Recommended to use Spring Water
Simondou
95˚C – 100˚C
Simondou
220ml of water per person
Simondou
1 Tea Bag from 3-5 minutes
Simondou